510 architects

中河の住宅

Photo by Kai Nakamura

外観1
外観2
外観3
内観1
内観2
内観3
中庭
中庭からDKを見る
夜景外観
夜景外観2